Pureprayer Pureprayer Pureprayer Pureprayer Pureprayer

NSRS Mutt - Udupi

Panchanga

Daily Sevas / ನಿತ್ಯ ಸೇವೆಗಳು

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಕ್ಕೆ ದ್ವಾದಶಿಯಂದು...

150

Book Now

Seva Dates : Everyday (Except Yekadashi) Seva Timing : 7.30 a.m. On Dwadashi Day :...

100

Book Now

Seva Dates : Everyday (Except Yekadashi) Seva Timing : 11.30 a.m. On Dwadashi Day ...

200

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಕ್ಕೆ ದ್ವಾದಶಿಯಂದು...

100

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಗ್ರಹಣ ದಿನಗಳಂದು ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಪಂಚಾಂಗದ ಅನುಸಾರ “ಶರೀರೇಷ್ವಾಸತೇ ದೇವಾಃ ಗ್ರ...

120

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಮಠದ ಸಮಯ ದ್ವಾದಶಿಯಂದು : ಮಠದ ...

120

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.30 ಕ್ಕೆ ದ್ವಾದಶಿಯ...

250

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಕ್ಕೆ ದ್ವಾದಶಿಯಂದು...

400

Book Now

Special Sevas / ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಗಳು

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ದ್ವಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ...

150

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ದ್ವಾದಶಿಯಂದು ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ : 1 (ಒಬ್ಬರಿಗ...

100

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ದ್ವಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಗೆ ತರಬೇ...

1200

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ದ್ವಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಗೆ ತರಬೇ...

600

Book Now

Daily Sevas / ನಿತ್ಯ ಸೇವೆಗಳು

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಗುರುವಾರ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಸಂಜೆ 6 ಕ್ಕೆ ದ್ವಾದಶಿಯಂದು : ಸ...

400

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 7.30 ಕ್ಕೆ ದ್ವಾದಶಿಯಂ...

600

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಕ್ಕೆ ದ್ವಾದಶಿಯಂದು...

1200

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಕ್ಕೆ ದ್ವಾದಶಿಯಂದು...

1800

Book Now

Special Sevas / ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಗಳು

Seva Dates : Everyday (Except Yekadashi) Seva Timing : 10 a.m. On Dwadashi Day : 6...

3000

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಕ್ಕೆ ದ್ವಾದಶಿಯಂದು ...

500

Book Now

Seva Dates : Everyday (Except Yekadashi) Seva Timing : 6.00 a.m. On Dwadashi Day :...

5000

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 7.30 ಕ್ಕೆ ದ್ವಾದಶಿಯಂ...

2500

Book Now

Kartika Masa Special Sevas / ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಗಳು

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಕಾರ್ತೀಕ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 5.30 ಕ್ಕೆ ದ್ವಾದಶಿಯಂದ...

200

Book Now

(ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ 31.10.2016) "ಹಾಲು “ಸ್ನಾನಂ ಪಂಚಾಮೃತೈರ್ದೇವ ಗೃಹಾಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ” – “ಹೇ ಪುರುಷೋ...

120

Book Now

(ದಿನಾಂಕ : 16.10.2016 ರಿಂದ 14.11.2016) “ಭೋ ದೀಪ ದೇವಿರೂಪಸ್ತ್ವಂ”_ ಎಂಬುದು ದೀಪಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿ...

200

Book Now

(ದಿನಾಂಕ : 14.11.2016) “ಭೋ ದೀಪ ದೇವಿರೂಪಸ್ತ್ವಂ”_ ಎಂಬುದು ದೀಪಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ದ...

100

Book Now

Shashwata Sevas / ಶಾಶ್ವತ ಸೇವೆಗಳು

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಕ್ಕೆ ದ್ವಾದಶಿಯಂದು...

100000

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಕ್ಕೆ ದ್ವಾದಶಿಯಂದು...

50000

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಕ್ಕೆ ದ್ವಾದಶಿಯಂದು...

30000

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಕ್ಕೆ ದ್ವಾದಶಿಯಂದು...

15000

Book Now

Dhanur Masa Special Sevas / ಧನುರ್ಮಾಸದ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಗಳು

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ ...

12000

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ ...

6000

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಗೆ ತರಬೇ...

1000

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ ...

1000

Book Now

MaghaMasa Special / ಮಾಘಮಾಸ ವಿಶೇಷ

ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:00 ವಟು ಸಹಿತ ಮೂವರಿಗೆ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ

1000

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಾಂಕ : 05.02.2017 ಭಾನುವಾರ ಶ್ರೀ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಧ್ವನವಮಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಾಯುಸ್ತುತಿ ಪುನಶ್ಚರ...

100

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನಾಂಕ : 05.02.2017 ಭಾನುವಾರ ಶ್ರೀ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಧ್ವನವಮಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪವಮಾನ ಹೋಮವನ್ನು ಏರ್...

500

Book Now

Sri Rayara Vardhanti & Pattabhisheka / ಶ್ರೀರಾಯರ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಹಾಗೂ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ

ಪಟ್ಟಾಭೀಷೇಕದಂದು ನಡೆಯುವ ಸೇವೆ ಸೇವಾ ದಿನ : 28.02.2017, ಮಂಗಳವಾರ ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ...

20000

Book Now

ಪಟ್ಟಾಭೀಷೇಕದಂದು ನಡೆಯುವ ಸೇವೆ ಸೇವಾ ದಿನ : 28.02.2017, ಮಂಗಳವಾರ ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ...

3000

Book Now

ಪಟ್ಟಾಭೀಷೇಕದಂದು ನಡೆಯುವ ಸೇವೆ ಸೇವಾ ದಿನ : 28.02.2017, ಮಂಗಳವಾರ ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ...

1000

Book Now

ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವದಂದು ನಡೆಯುವ ಸೇವೆ ಸೇವಾ ದಿನ : 05.03.2017, ಭಾನುವಾರ ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 1...

10000

Book Now

Ugadi Special Sevas / ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಗಳು

ಸೇವಾ ದಿನ : 29.03.2017 ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ : 15 (ಹದಿನೈದು ಜ...

12000

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನ : 29.03.2017 ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ : 15 (ಹದಿನೈದು ಜ...

6000

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನ : 29.03.2017 ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ : 5 (ಐದು ಜನರಿಗೆ)

4000

Book Now

ಸೇವಾ ದಿನ : 29.03.2017 ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ : 2 (ಇಬ್ಬರಿಗೆ)

1000

Book Now

Annadana Seva / ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ

Seva Dates : Everyday (Except Yekadashi) Seva Timings: 12:00 p.m. On Dwadashi : 7:...

100

Book Now

Seva Dates : Everyday (Except Yekadashi) Seva Timings: 12:00 p.m. On Dwadashi : 7:...

150

Book Now

Seva Dates : Everyday (Except Yekadashi) Seva Timings: 12:00 p.m. On Dwadashi : 7:...

200

Book Now

Seva Dates : Everyday (Except Yekadashi) Seva Timings: 12:00 p.m. On Dwadashi : 7:...

250

Book Now

About Us

Sri Raghavendra Swamy Mula Mruttika Brindavan is situated in the Car Street of Udupi.This Sri Mutt is under the aegis of Nanjanagud Sri Raghavendra Swamy Mula maha Samsthanam. The consecration of the Brindavan took place on the auspicious sixth day of Krishna Paksham, Pushya Masam of Krodhana nama Samvatsaram (January 5th of 1926). Consecration of the Brindavan was carried out by Sri Susheelendra Tirtha, in the presence of seers of Ashta Mutts. All the sevas and events that take place in Mantralayam are followed here.

ಉಡುಪಿಯ ರಥ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಠವಿದ್ದು, ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮೃತ್ತಿಕಾ ಬೃಂದಾವನವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂಜನಗೂಡು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಠದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರರ ಮೂಲಮೃತ್ತಿಕಾ ಬೃಂದಾವನವನ್ನು ಕ್ರೋಧನ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಹೇಮಂತಋತು, ಪುಷ್ಯಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷದ ಷಷ್ಠಿಯಂದು(1926 ಜನವರಿ 5), ಉಡುಪಿಯ ಅಷ್ಟಮಠಗಳ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳ ದಿವ್ಯಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ಸುಶೀಲೇಂದ್ರತೀರ್ಥರು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ನಂಜನಗೂಡು ಮೂಲಸಂಸ್ಥಾನದ ಎಲ್ಲಾ ಪೂಜಾ ಹಾಗೂ ಸೇವಾಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ, ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

History

Nearby Places

Events

No Data Found..

Media

No Data Found..

A bird's eye view of the Mutt / ಮಠದ ಪಕ್ಷಿನೋಟ

Sri Raghavendra Swamy Mula Mruttika Brindavan is situated in t...

ತಪ್ತ ಮುದ್ರಾಧಾರಣೆ / Tapta Mudra Dharana

ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀ ಡಾ. ಎನ್ ವ...

Contact Us

contact us

Mobile : 8884855799

Address : Car Street, Thenkpete, Maruthi Veethika

City : Udupi

Country : India

State : Karnataka