Kadubina Seva /ಕಡುಬಿನ ಸೇವೆ

Kadabu offered in the form of garland to deity will be given as Prasada
to Devotees.

ಸೇವಾಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಸೇವಾಕರ್ತರಿಗೆ ಕಡುಬಿನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Seva Price:

Kadubina Seva /ಕಡುಬಿನ ಸೇವೆ

   

By clicking on the 'Proceed to Checkout & Add To Cart' button, you agree to our Terms & Conditions.

Seva Price: