fbpx

Annadana Seva (Daily) / ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ (ಪ್ರತಿ ದಿನ)

(5 ಜನರಿಗೆ ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದ, ಶೇಷವಸ್ತ್ರ)
ಎಲ್ಲ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳು ಅನ್ನದಾನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾತು. ಮನುಷ್ಯನು ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಭೋಜನ ಮಾಡಿ ‘ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ’ ಎಂದು ಹರಸಿದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಫಲಕಾರಿಯಾಗುವುದು ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುವರು. ಸತ್ಪಾತ್ರನಾದ ಸದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳ ಪಾಪಗಳು ನಾಶವಾಗಿ ಸದ್ಗತಿ ಲಭಿಸುವುದು ಎಂದು ಶ್ರಾದ್ಧವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನ್ನದಾನಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಸದಾ ಅನ್ನಲಾಭವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.

Seva Price:

Annadana Seva (Daily) / ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ (ಪ್ರತಿ ದಿನ)

   

By clicking on the 'Proceed to Checkout & Add To Cart' button, you agree to our Terms & Conditions.

Seva Price: