fbpx

Sampurna Seva For 1 Day / ಒಂದು ದಿನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೇವೆ

“ಆರ್ಚಾದೌ ಹೃದಯೇ ವಾಪಿ ---- ಪೂಜ್ಯಶ್ಚ ಭಗವಾನ್ ನಿತ್ಯಮ್”.
ಪ್ರತಿಮೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬಾಹ್ಯಪ್ರತೀಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಬಹಳ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವೆಂದು ಭಾಗವತ ಸಾರುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ದೇವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಹಾತ್ಮರಾದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಯೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿಯ ತನಕ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವುದೇ ಸರ್ವಸೇವೆ.

Seva Price:

Sampurna Seva For 1 Day / ಒಂದು ದಿನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೇವೆ

   

By clicking on the 'Proceed to Checkout & Add To Cart' button, you agree to our Terms & Conditions.

Seva Price: