fbpx

Dwadashi Vishesha Hastodaka / ದ್ವಾದಶೀ ವಿಶೇಷ ಹಸ್ತೋದಕ

ಸೇವಾ ದಿನಗಳು : ದ್ವಾದಶಿಯಂದು
ಸೇವಾ ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಕ್ಕೆ
ಪ್ರಸಾದ : 1 (ಒಬ್ಬರಿಗೆ)
ಯತಿಹಸ್ತೇ ಜಲಂ ದದ್ಯಾತ್ ಭೈಕ್ಷಂ ದದ್ಯಾತ್ ಪುನರ್ಜಲಮ್ |
ತದನ್ನಂ ಮೇರುಣಾ ತುಲ್ಯಂ ತಜ್ಜಲಂ ಸಾಗರೋಪಮಮ್ ||
ಯತಿರ್ಯತ್ರ ಗೃಹೇ ಭುಙ್ಕ್ತೇ ತತ್ರ ಭುಙ್ಕ್ತೇ ಹರಿಃ ಸ್ವಯಮ್ |
ಹರಿರ್ಯತ್ರ ಗೃಹೇ ಭುಙ್ಕ್ತೇ ತತ್ರ ಭುಙ್ಕ್ತೇ ಜಗತ್ತ್ರಯಮ್ ||
ಸರ್ವಸಂಗಪರಿತ್ಯಾಗಿಗಳಾದ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಾದ ಯತಿಗಳು ತ್ಯಾಗದಿಂದಲೇ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸೇರುವರು ಎನ್ನುತದೆ ವೇದ. ಅಂತಹ ಯತಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹಸ್ತೋದಕ, ಭಿಕ್ಷಾನ್ನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವರೋ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಅದನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವನು ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಇಂತಹ ಯತಿಗಳ ಹಸ್ತೋದಕಸೇವೆಯಿಂದ ಯಜಮಾನವರ್ಗಕ್ಕೆ ಆಹಾರಾದಿ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ಲಭಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.
"

Seva Price:

Dwadashi Vishesha Hastodaka / ದ್ವಾದಶೀ ವಿಶೇಷ ಹಸ್ತೋದಕ

   

By clicking on the 'Proceed to Checkout & Add To Cart' button, you agree to our Terms & Conditions.

Seva Price: