fbpx

Nootana Vastra Seva (Daily) / ನೂತನ ವಸ್ತ್ರ ಸೇವೆ (ಪ್ರತಿ ದಿನ)

(5 ಜನರಿಗೆ ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದ, ಶೇಷವಸ್ತ್ರ)
ಶೀತ, ಉಷ್ಣಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಶುದ್ಧವಾದ ಹತ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನಮಗೆ ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ.

Seva Price:

Nootana Vastra Seva (Daily) / ನೂತನ ವಸ್ತ್ರ ಸೇವೆ (ಪ್ರತಿ ದಿನ)

   

By clicking on the 'Proceed to Checkout & Add To Cart' button, you agree to our Terms & Conditions.

Seva Price: