Temple Seva - Book online Pujas, Homam, Sevas, Purohits, Astro services| Pure Prayer
Top
Image Alt
Home  >  Temples  >  Sri Kanakadurgamma Temple- Ballari  >  Daily Seva</span
Top

ನಂದಾದೀಪ / Nanda Deepa:

ತೈಲ ಅಥವಾ ಘೃತ ದೀಪವು ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಾಂಗಗಳಿಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವುದು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಪೂಜಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ದೀಪವಂದು ಸದಾ ಉರಿಯುತ್ತಿರಬೇಕೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ವಿದಿಸುತ್ತವ. ನೇರವಾಗಿ ತೈಲವನ್ನು ನೀಡುವ ಅಥವಾ ದೀಪಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ತೈಲದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸೇವಾರ್ಥವಾಗಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ತೈಲ ನಂದಾದೀಪ ಸೇವೆಯೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. No worship or ritual commences without lighting a traditional lamp. Nandadeepa is always lit in temples and puja room of households. Taila Nandadeepa Seva is a seva in which the devotee can pay a prescribed charge for the oil with which the lamp is lit and kept burning.
a
Seva Price: 400
  

By clicking on the 'Book Now' button, you agree to our Terms & Conditions.

You don't have permission to register

Enquiry

ENQUIRY