ಶ್ರೀ ದತ್ತಸಂಸ್ಥಾನ ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿ / Shri Datta Sansthan Balekundri - Book online Pujas, Homam, Sevas, Purohits, Astro services| Pure Prayer

by Spiritual Products Private Limited

cart
Top
Image Alt

ಶ್ರೀ ದತ್ತಸಂಸ್ಥಾನ ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿ / Shri Datta Sansthan Balekundri

About Temple

SHRI DATTA SANSTHAN – Balekundri is the governing body of the math of Balekundri. It is a non-profit, religious organisation established by the brothers of Sadguru after his death to look after the day to day running of the temple and to conduct all the ceremonies. Shri Datta Sansthan-Balekundri was registered as a trust and all the rules and acts were decided way back in 1933 under the erstwhile Sangli Sansthan. In 1952 it was registered under the ‘Bombay Public Trust Act’. The two main ceremonies it conducts at Balekundri are on Shravan vadya 8 (birthday of Sadguru) and Punyatithi on Ashwin vadya 3. The sansthan is involved in a lot of social work too.

ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ –ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಮಹತ್ತ್ವಪೂರ್ಣ ದತ್ತಮಂದಿರವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಇದೊಂದು ಲಾಭೋದ್ದೇಶರಹಿತ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆ. ದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 1933 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. 1952 ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ‘ಬಾಂಬೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್’ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಯಿತು.

ಅಭಿಷೇಕ / Abhisheka:

ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

You may book Abhisheka Seva Online with PurePrayer in Shri Datta Sansthan of Balekundri.

 

You don't have permission to register